1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
header
header

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 header
                                     วิทยาศาสตร์ฯ รากฐานของชีวิต

Waltz&March           คำร้อง/ทำนอง : ปฐม แหยมเกตุ

   
               ด๊อกเตอร์ตั้วลพานุกรม                     ให้คำนิยมว่าวิทยาศาสตร์
เป็นรากฐานของการก้าวหน้า ของประชาชาติชาวไทย
               วิทยาศาสตร์คือวิถีแห่งชีวิต รู้จักคิดรู้สังเกตรู้เหตุผล
จากธรรมชาติแวดล้อมใกล้ไกลตน แล้วต่อเติมคิดค้นเพิ่มพูนปัญญา
               ประเทศชาติก้าวหน้าผาสุกได้ ประชาชนต้องใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
ใช้ความรู้ช่วยรัฐเร่งพัฒนา นำวิทยาศาสตร์เสริมเพิ่มความสำคัญ
               ภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นดีอยู่ มาเสริมกับความรู้เชิงสร้างสรรค์
เทคโนโลยีจึงเกิดผลได้เร็วพลัน เป็นรากฐานการก้าวหน้าของประชาชน
  headerreverse